Xây dựng thương hiệu

Xây dựng thương hiệu là xây dựng nhận thức về doanh nghiệp bằng các chiến lược và chiến thuật với mục đích cuối cùng là tạo ra hình ảnh độc nhất và vững chắc trên thị trường. Đây là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Điều này có thể giúp tăng trưởng doanh số, truyền miệng, marketing và sự khích lệ dành cho sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp.

1

NGHIÊN CỨU

Thương hiệu
Thị trường mục tiêu
Định hướng tương lai
Văn hóa công ty
Sứ mệnh
Giá trị cốt lõi
Lợi thế cạnh tranh
2

CHIẾN LƯỢC

Thương hiệu
Làm rõ chiến lược
thương hiệu
Xác định rõ mục tiêu
Định vị hình ảnh
thương hiệu
Đặt tên thương hiệu
3

NHẬN DIỆN

Thương hiệu
Ý tưởng
Thiết kế
Màu sắc
Kiểu chữ
Ứng dụng
4

ĐIỂM CHẠM

Thương hiệu
Hành trình khách hàng
Bảo hộ nhãn hiệu
Thực thi điểm tiếp xúc
5

QUẢN TRỊ
HÌNH ẢNH

Thương hiệu
Ra mắt bộ nhận diện
thương hiệu
Quản lý rủi ro
thương hiệu
Ấn phẩm thương hiệu
Bộ tiêu chuẩn
quản trị