HBC HEALTHCARE

Nhà máy HBC Healthcare trực thuộc Hội đồng Nhà đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, chính thức thành lập vào tháng 07 năm 2020. Đây là một trong số nhà máy lớn tiên phong trong việc đầu tư hệ thống máy sản xuất găng tay, khẩu trang y tế và đồ bảo hộ sau giai đoạn cả thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh do Covid gây ra. Sứ mệnh của HBC Healthcare ra đời nhằm bảo vệ ngăn ngừa kháng khuẩn để đảm bảo sức khoẻ người tiêu dùng.

Khách hàng: HBC Healthcare
Lĩnh vực: Y tế
Năm: 2020
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Thiết kế chiến lược hình ảnh thương hiệu, thiết kế Logo, Thiết kế ấn phẩm văn phòng, Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, thiết kế nhận diện công cộng.

Nhà máy HBC Healthcare trực thuộc Hội đồng Nhà đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, chính thức thành lập vào tháng 07 năm 2020. Đây là một trong số nhà máy lớn tiên phong trong việc đầu tư hệ thống máy sản xuất găng tay, khẩu trang y tế và đồ bảo hộ sau giai đoạn cả thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh do Covid gây ra. Sứ mệnh của HBC Healthcare ra đời nhằm bảo vệ ngăn ngừa kháng khuẩn để đảm bảo sức khoẻ người tiêu dùng.