Chiến lược Thương hiệu

Chiến lược Thương hiệu là kế hoạch phát triển thương hiệu lâu dài, giúp doanh nghiệp xây dựng nhận thức của khách hàng về doanh nghiệp, tạo dựng hình ảnh ấn tượng, vững chắc trên thị trường. Nhờ đó, thương hiệu sẽ có cơ hội kết nối gần hơn với khách hàng, tăng hiệu quả truyền thông, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Cùng tham khảo thông tin về dịch vụ “Chiến lược Thương hiệu” tại The Monest.

1

NGHIÊN CỨU

Thương hiệu
Thị trường mục tiêu
Định hướng tương lai
Văn hóa công ty
Sứ mệnh
Giá trị cốt lõi
Lợi thế cạnh tranh
2

CHIẾN LƯỢC

Thương hiệu
Làm rõ chiến lược
thương hiệu
Xác định rõ mục tiêu
Định vị hình ảnh
thương hiệu
Đặt tên thương hiệu
3

NHẬN DIỆN

Thương hiệu
Ý tưởng
Thiết kế
Màu sắc
Kiểu chữ
Ứng dụng
4

ĐIỂM CHẠM

Thương hiệu
Hành trình khách hàng
Bảo hộ nhãn hiệu
Thực thi điểm tiếp xúc
5

QUẢN TRỊ
HÌNH ẢNH

Thương hiệu
Ra mắt bộ nhận diện
thương hiệu
Quản lý rủi ro
thương hiệu
Ấn phẩm thương hiệu
Bộ tiêu chuẩn
quản trị